Logistiikkaupseerit - Ammukset naamioverkon alla

Logistikkaupseerit ry:n säännöt

1 § YHDISTYKSEN NIMI

Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry.

2 § KOTIPAIKKA

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan koko alue.

3 § TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksenaon tukea maanpuolustusta edistämällä vahvaa maanpuolustushenkeä, logistiikankehittämistä, tutkimustoimintaa ja kanssakäymistä. Yhdistys toimii logistiikka-alalla työskentelevien ja logistiikan tehtäviin sijoitettujen upseereiden yhteisenä maanpuolustusjärjestönä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistyksellä on alansa julkaisutoimintaa. Yhdistys jakaa apurahoja ja stipendejä sekä järjestää yhteisiä logistiikka-alan kokoontumisia, tutustumismatkoja, seminaari-, kokous-ja juhlatilaisuuksia, joiden tarkoituksena on tarjota jäsenistölle mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen ja verkottumiseen logistiikan alalla.

4 § JÄSENET

Yhdistyksessä on varsinaisiajäseniä, kunniajäseniä ja kannatusjäseniä. Yhdistykseen voi kuulua varsinaisenajäsenenä tai kunniajäsenenä vain yksityinen henkilö. Yhdistyksen jäsen voi olla logistiikka-, huolto- tai materiaalialan koulutuksen saanut tai logistiikka-alan tehtävissäpalveleva tai palvellut upseeri, erikoisupseeri tai reserviupseeri. Lisäksi hallituksen yksimielisellä päätöksellä voidaan jäseneksi hyväksyä henkilö, joka merkittävästi edistää yhdistyksen toiminta-aja tarkoitusta tai tukee merkittävästi puolustusvoimien logistiikkajärjestelmää. Hallitus hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen jäsenet. Kunniajäseneksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksenvalitsemana yhdistyksen jäsen, joka on ansioitunut puolustusvoimien logistiikassa tai edistänyt ansiokkaasti yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yhteisö tai yritys, joka merkittävästi tukee yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta. Kannatusjäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla asiasta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla asian yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen, joka on huomautuksen jälkeen jättänyt maksamatta jäsenmaksun,voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksen jäsenyydestä. Muissa tapauksissa erottamisesta päättää yhdistyksen kokous.

5 § TOIMINNAN RAHOITTAMINEN

Yhdistys saa varansa jäsenmaksujen, lahjoitusten, testamenttien, julkaisujen ja keräysten avulla sekä omaisuuden tuotosta. Yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta. Jäsenmaksunja kannatusmaksun suuruuden määrää yhdistyksen kokous. Kunniajäsenet ja jäseniksi hyväksytyt kadetit ovat jäsenmaksusta vapaita.

6 § HALLINTO

Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Valtuuskunta on hallituksen neuvoa antava elin. Yhdistyksellä on sihteeri ja taloudenhoitaja, valtuuskunnan sihteeri sekä tarvittavat muut toimielimet.

7 § HALLITUS

Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, joka on samalla yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kahdeksan (8) ja enintään kymmenen (10) muuta jäsentä. Hallituksen kokoonpanossa tulee olla kattava edustus puolustusvoimien logistiikkajärjestelmän eri organisaatioista ja edustajayhdistyksen lehden toimituksesta. Hallituksen jäsenistä vähintään kolmen (3) tulee olla erossa vakinaisesta palveluksesta tai reserviupseereita. Yhdistyksen valtuuskunnan puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen hallituksen kokouksissa. Hallitus valitaan syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee yhdistyksen sihteerin ja taloudenhoitajan, valtuuskunnansihteerin sekä toiminnassa tarvittavat muut toimielimet.

8 § VALTUUSKUNTA

Valtuuskuntaan kuuluu enintään 30 jäsentä. Valtuuskunnan jäsenen tuleeolla yhdistyksen jäsen. Yhdistyksen syyskokous valitsee valtuuskunnanjäsenten keskuudesta valtuuskunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen syyskokous kutsuu hallituksen esityksestä valtuuskunnan muiksi jäseniksi kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan maanpuolustusta, logistiikankehittämistä tai logistiikantutkimustoimintaa tukevia henkilöitä. Puolustusvoimien palveluksessa olevan jäsenen on erottava valtuuskunnan jäsenyydestä erotessaan puolustusvoimien palveluksesta. Valtuuskunta pyritään muodostamaan siten, että siihen kuuluu jäseniä valtakunnan ja logistiikan eri alueilta. Hallituksen jäsenet ja yhdistyksen kunniajäsenet voivat osallistua valtuuskunnan kokouksiin.

9 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallitus

 • johtaa yhdistyksen toimintaa
 • laatii yhdistyksen toiminta-ja taloussuunnitelman
 • laatii toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
 • toteuttaa yhdistyksen kokouksien hyväksymät suunnitelmat
 • toteuttaa muut yhdistyksen kokouksien määrittämät tehtävät
 • valitsee tarpeelliset toimihenkilöt sekä määrää heidän palkkionsahyväksytyn talousarvion puitteissa
 • vastaa yhdistyksen varainhoidosta ja muusta omaisuudesta
 • kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle ja valmistelee niissä käsiteltävätasiat
 • hyväksyy yhdistyksen jäsenet ja pitää jäsenrekisteriä
 • tekee esitykset valtuuskunnan jäseniksi kutsuttavista henkilöistäyhdistyksen syyskokoukselle
 • edustaa yhdistystä-päättää apurahojen ja stipendien jakamisesta sekä muusta palkitsemisesta
 • hoitaa muut yhdistyksen toimintaa koskevat asiat

10 § VALTUUSKUNNAN TEHTÄVÄ

Valtuuskunta on puolustusvoimien ja elinkeinoelämän johtajien yhteistoimintafoorumi. Valtuuskunta tukee yhdistyksen toimintaa koko valtakunnan alueella yhteistoiminnassahallituksen kanssa.

Valtuuskunta

 • tukee yhdistyksen toimintaaaatteellisesti ja taloudellisesti
 • edistää logistiikan yhteistoimintaa ja verkottumista teollisuuden sekä elinkeinoelämän suuntaan
 • valmistelee hallitukselle esityksen valtuuskunnan kokoonpanosta ja toiminnasta
 • edustaa yhdistystä valmistuvan reserviupseerikurssin päätöstilaisuudessa ja palkitsee huoltolinjan priimuksen Huoltoupseerikoulutuksen stipendirahaston stipendillä
 • palkitsee vuoden logistiikkaupseerin

11 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta: kevät- ja syyskokouksen. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi- maaliskuussa ja syyskokous loka- marraskuussa.

Kevätkokouksessa

 • käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus ja esitetään tilinpäätösedelliseltä toimintavuodelta sekä kuullaan toiminnantarkastajienlausunto
 • vahvistetaan tilinpäätös
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle
 • käsitellään muut hallituksen valmistelemat, kokouskutsussa mainitut asiat, joista yhdistyksen kokous on oikeutettu päättämään.

Syyskokouksessa

 • käsitellään ja hyväksytään seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus
 • valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja erovuoroisten tilalle valtuuskunnan jäsenet
 • päätetään hallituksen jäsenten määrä
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka on samalla yhdistyksen-puheenjohtaja
 • valitaan hallituksen varapuheenjohtaja, joka on samalla yhdistyksen varapuheenjohtaja
 • valitaan hallituksen muut jäsenet
 • valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja
 • käsitellään muut hallituksen valmistelemat kokouskutsussa mainitutasiat, joista yhdistyksen kokous on oikeutettu päättämään

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle yhdistyksen lehdessä, yhdistyksen verkkosivuilla, kirjeellä tai hallituksen päättämällä muulla tavalla julkaistavalla ilmoituksella. Kokouskutsu on julkaistava vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Jos yhdistyksen jäsen haluaa otettavan käsiteltäväksi jonkin asian yhdistyksen kokouksessa, hänen tulee toimittaa se kirjallisesti hallituksellesyyskokoukseen 15.9. ja kevätkokoukseen 15.1. mennessä. Läsnäoleva jäsen saa äänestää valtakirjalla enintään kymmenen (10) poissaolevan jäsenen puolesta. Kukaan ei kuitenkaan saa äänestää enempää kuin neljäsosalla (1/4) kokouksessa edustettuna olevasta äänimäärästä. Valtakirjat, joiden tulee olla annettu kutakin kokousta varten erikseen, on esitettävä tarkastettavaksi ennen yhdistyksen kokouksen alkamista.

Muut kokoukset

Valtuuskunta pitää vähintään yhden (1) kokouksen vuosittain. Valtuuskunnan kutsuu kokoon joko sen puheenjohtaja tai yhdistyksen hallitus vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Hallitus pitää vähintään neljä (4) kokousta toimikautensa aikana. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yli puolet hallituksen muista jäsenistä. Hallituksen kokous voidaan toteuttaa verkkoavusteisena kokouksena. Muita yhdistyksen kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kymmenesosa (1/10) jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää esittämiensä asioiden käsittelyä varten. Kokouksen koolle kutsumisesta, asioiden ratkaisemisesta ja äänestyksestä on voimassa mitä yhdistyksen varsinaisesta kokouksesta on määrätty.

12 § PÄÄTÖKSEN TEKO JA ÄÄNESTYS

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi 16 §:ssaja 17§:ssa mainituissa tapauksissa. Äänestys voi tapahtua avoimesti, paitsi jos yhdistyksen kokouksessa vähintään neljäsosa (1/4) osanottajista vaatii toisin. Äänten mennessä tasan ratkaisee suljetussa äänestyksessä ja vaalissa arpa, muuten puheenjohtajan ääni.

13 § ALUE-JA ALAOSASTOT

Yhdistyksen jäsenet voivat muodostaa alue-tai alaosastoja, jotka toimivat yhdistyksen yhteisten tarkoitusperien toteuttamiseksi.

14 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja yksin tai yhdistyksen varapuheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa. Nimenkirjoittajan muutoksesta on tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin.

15 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Toimintakertomus ja siihen liittyvä tilinpäätös on laadittava ja jätettävä viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta toiminnantarkastajille.

16 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Sääntöjen muuttamisesta on tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin.

17 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous. Päätökseen, jolla yhdistys puretaan, vaaditaan yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkamisesta päättävät kokoukset päättävät jäljelle jääneiden varojen ja omaisuuden käytöstä yhdistyksen tarkoitusperien mukaiseen toimintaan.